Shigeki dentatsukei : Sentensei shinshikkan no geka atorasu (=atlas)

JDZB Bibliotheksbestand Titel_j
刺激伝達系 先天性心疾患の外科アトラス
JDZB Bibliotheksbestand ISBN
4431705279
JDZB Bibliotheksbestand ISSN
0
JDZB Bibliotheksbestand Autoren_w
Becker, Anton E. ; Kurosawa, Hiromi
JDZB Bibliotheksbestand Autoren_j
ベッカー、アントン・E.;黒澤博身
JDZB Bibliotheksbestand Übersetzer_w
Kurosawa, Hiromi
JDZB Bibliotheksbestand Übersetzer_j
黒澤博身
JDZB Bibliotheksbestand Erscheinungsort_w
Tôkyô
JDZB Bibliotheksbestand Erscheinungsort_j
東京
JDZB Bibliotheksbestand Verlag_w
Springer - Verlag Tokyo
JDZB Bibliotheksbestand Verlag_j
シュプリンガー・フェアラーク東京株式会社
JDZB Bibliotheksbestand Signatur
Bec
JDZB Bibliotheksbestand Standortsnummer
490
JDZB Bibliotheksbestand diese Auflage
1987
JDZB Bibliotheksbestand Seitenzahl
271