Hi hojikon rinpa shu no soshiki byôrigaku (kîrul bunrui ni yoru) : H. Stein no kyôryoku no motoni

JDZB Bibliotheksbestand Titel_j
非ホジキンリンパ腫の組織病理学(キール分類による) H.シュタインの協力のもとに
JDZB Bibliotheksbestand Originaltitel_w
Histpathogie der Non-Hodgkin-Lymphome, Berlin u.a. (Springer) 1981
JDZB Bibliotheksbestand ISBN
4431400672
JDZB Bibliotheksbestand ISSN
0
JDZB Bibliotheksbestand Autoren_w
Lennert, Karl; Stein, H.
JDZB Bibliotheksbestand Autoren_j
レンネルト、カール;シュタイン、H.
JDZB Bibliotheksbestand Übersetzer_w
Môri, Noboru
JDZB Bibliotheksbestand Übersetzer_j
毛利昇
JDZB Bibliotheksbestand Erscheinungsort_w
Tôkyô
JDZB Bibliotheksbestand Erscheinungsort_j
東京
JDZB Bibliotheksbestand Verlag_w
Springer-Verlag Tokyo
JDZB Bibliotheksbestand Verlag_j
シュプリンガー・フェアラーク東京株式会社
JDZB Bibliotheksbestand Signatur
Len
JDZB Bibliotheksbestand Standortsnummer
490
JDZB Bibliotheksbestand diese Auflage
1983
JDZB Bibliotheksbestand Seitenzahl
136