Enviromental Policy in Japan

JDZB Bibliotheksbestand Reihentitel_w
Wissenschaftszebtrum Berlin für Sozialfotschung, Research Unit Environmental Policy
JDZB Bibliotheksbestand ISBN
3924859256
JDZB Bibliotheksbestand Autoren_w
Tsuru, Shigeto (Hrsg.) ; Weidner, Helmut (Hrsg.) ; Imamura, Tsunao ; Imura, Hidefumi ; Ui, Jun ; Awaji, Takehisa ; Ueki, Satoshi ; Oda, Hiroshi ; Sagami, Yoshikazu ; Nomura, Yoshihiro ; Inoue, Hidenori ; Ogano, Shoichi ; Yomanouchi, Kazuo ; Otsubo, Kiyoharu ; Hashimoto, Michio ; Kato, Saburo ; Sugiyama, Kenichiro ; Takeuchi, Tsuneo ; Nakanishi, Junko ; Ishino, Koya ; Hiraishi, Takahiko ; Ninomiya, Shuhei ; Izumi, Hisashi ; Kihara, Keikichi ; Mishima, Akio ; Hanayama, Yuzuru ; Miyamoto, Kenichi ; Matsuoka, Nobuo
JDZB Bibliotheksbestand Autoren_j
都留重人(編)
JDZB Bibliotheksbestand Erscheinungsort_w
Berlin
JDZB Bibliotheksbestand Verlag_w
edition sigma
JDZB Bibliotheksbestand Signatur
Tsu
JDZB Bibliotheksbestand Standortsnummer
519
JDZB Bibliotheksbestand diese Auflage
1989
JDZB Bibliotheksbestand Seitenzahl
601